RVA Informatie

Gegevens over de werknemers voor de RVA

Artikel 12 van het KB van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques, gewijzigd door het KB van 5 maart 2006 (MB van 22/3/2006) bepaalt dat de RVA jaarlijks aan de erkende ondernemingen de gegevens opvraagt, die nodig zijn voor de evaluatie zoals voorzien in hoofdstuk III van de wet van 20 juli 2001.

De RVA dient zich hierbij wel te beperken tot die gegevens, die niet uit de driemaandelijkse aangifte bij de instelling bevoegd voor de inhouding van de bijdragen voor de sociale zekerheid, afgelezen kunnen worden.

Deze gegevens hebben vooral betrekking op de volgende elementen:

het aantal “arbeidsovereenkomsten dienstencheques” opgemaakt in het afgelopen kalenderjaar en meer bepaald of het gaat:

  • om contracten van bepaalde duur of om andere arbeidsovereenkomsten

het aantal nog lopende “arbeidsovereenkomsten dienstencheques” op de laatste dag van het vorige kalenderjaar met als verdere specificatie:

  • arbeidsovereenkomsten van onbepaalde duur of andere types arbeidsovereenkomsten

het aantal gepresteerde uren tijdens het voorafgaande kalenderjaar in het kader van “arbeidsovereenkomsten dienstencheques”.