Voordelen

Wat zijn de voordelen?

Genieten van een arbeidsovereenkomst

Indien u arbeidsprestaties verricht die recht geven op de toekenning van dienstencheques, moet u een bijzondere arbeidsovereenkomst hebben, genaamd “arbeidsovereenkomst dienstencheques”.

De algemene regels zijn van toepassing op deze arbeidsovereenkomst. Maar er zijn ook een aantal regels die specifiek van toepassing zijn op de arbeidsovereenkomst dienstencheques.

Zo moet het voornemen om een arbeidsovereenkomst dienstencheques te sluiten, schriftelijk worden vastgelegd ten laatste op het ogenblik dat u voor de eerste keer in het dienstencheque-systeem gaat werken voor de erkende onderneming. Dus, indien u voor het eerst in het systeem van de dienstencheques gaat werken, bijvoorbeeld bij een werkgever die ook een interimbureau is, moeten de werkgever en uzelf een schriftelijke overeenkomst ondertekenen waarin staat dat men u een arbeidsovereenkomst dienstencheques zal aanbieden.
De eigenlijke arbeidsovereenkomst moet schriftelijk worden opgesteld, ten laatste binnen de twee dagen die volgen op uw indiensttreding.

Verplichte vermeldingen van de arbeidsovereenkomst dienstencheques:

  • de identiteit van de twee partijen;
  • het erkenningsnummer van de werkgever voor de dienstencheques;
  • de begindatum van de uitvoering van de overeenkomst;
  • de einddatum van de overeenkomst indien het om een overeenkomst van bepaalde duur gaat;
  • de arbeidsduur en het werkrooster. Wanneer u een arbeidsovereenkomst dienstencheques sluit voor onbepaalde duur, zal de overeenkomst ook preciseren hoe en binnen welke termijn u geïnformeerd zal worden over uw uurrooster. Indien uw overeenkomst daarover niets voorziet, moet de werkgever u minstens zeven dagen vooraf uw uurrooster meedelen.

Soorten overeenkomsten

Gedurende de eerste 3 maanden tewerkstelling:

  • het sluiten van overeenkomsten van bepaalde duur leidt niet tot het sluiten van een overeenkomst van onbepaalde duur en dit geldt voor alle werknemers verbonden met een arbeidsovereenkomst dienstencheques.
  • de minimumduur van de prestaties moet voor elke dienstenchequewerknemer ten minste drie uur bedragen.
  • het is mogelijk om een deeltijdse overeenkomst te sluiten van minder dan een derde van de wekelijkse arbeidsduur die van toepassing is voor een voltijdse werknemer.

Vanaf de 1ste gewerkte dag van de vierde maand bij een zelfde werkgever:

  • zijn de partijen verbonden met een arbeidsovereenkomst dienstencheques van onbepaalde duur, met een minimum wekelijkse arbeidsduur van minstens 13u voor de werknemers die bijkomende uitkeringen genieten en minstens 10u voor alle andere dienstenchequewerknemers.
  • de minimumduur van de prestaties moet voor elke dienstenchequewerknemer ten minste drie uur bedragen.

Voor meer informatie in dit verband verwijzen we naar het document dat de FOD Werk hierover heeft gepubliceerd. U vindt dit op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg: http://www.werk.belgie.be.

De overeenkomsten van bepaalde duur

Sinds 1 september 2009 gelden vanaf dan de regels van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.

Indien u meer informatie wenst over de proefperiode en over de stopzetting van de arbeidsovereenkomst van bepaalde duur, neem dan contact op met de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg op het nr. 02 233 40 23.